Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20


  1.Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) :Mẫu \(2 \times 4 = 8\)…….....……….           \(\begin{array}{l}4 \times 3 = 12\\...............\\...............\end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 4 = 20\\...............\\...............\end{array}\)       2.Tínha) \(5 \times 2 =.....\)       \(10:2 =.....\)     \(10:5 =.....\) b) \(3 \times 5 =......\)       \(15:3 =.....\)     \(15:5 =.....\)3.Số?               ...

  1.Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) :

  Mẫu

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20 

  \(2 \times 4 = 8\)

  ………..

  ……….

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20           

  \(\begin{array}{l}
  4 \times 3 = 12\\
  ……………\\
  ……………
  \end{array}\)

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20       

  \(\begin{array}{l}
  5 \times 4 = 20\\
  ……………\\
  ……………
  \end{array}\)

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20       

  2.Tính

  a) \(5 \times 2 =…..\)   

      \(10:2 =…..\)

       \(10:5 =…..\) 

  b) \(3 \times 5 =……\)   

      \(15:3 =…..\)

       \(15:5 =…..\)

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20                                                                 

  Giải

  1.Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu) :

  Mẫu

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20 

   \(2 \times 4 = 8\)

   \(8:2 = 4\)

    \(8:4 = 2\)         

   Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20      

  \(\begin{array}{l}
  4 \times 3 = 12\\
  12:4 = 3\\
  12:3 = 4
  \end{array}\)

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20    

  \(\begin{array}{l}
  5 \times 4 = 20\\
  20:4 = 5\\
  20:5 = 4
  \end{array}\)

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20

     

  2.Tính

  a)    

  \(5 \times 2 = 10\) 

  \(10:2 = 5\) 

  \(10:5 = 2\)

  b)    

  \(3 \times 5 = 15\) 

  \(15:3 = 5\)

  \(15:5 = 3\) 

  3.Số?

   Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 20

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục