Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 39


  1.Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): 2.Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng:  3.Tính (theo mẫu)a)     2 giờ + 1 giờ = 3 giờ4 giờ + 2 giờ = ……7 giờ + 3 giờ = ……5 giờ + 9 giờ = ……b)     7 giờ - 3 giờ = 4...

  1.Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 39 

  2.Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng:

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 39 

  3.Tính (theo mẫu)

  a)     2 giờ + 1 giờ = 3 giờ

  4 giờ + 2 giờ = ……

  7 giờ + 3 giờ = ……

  5 giờ + 9 giờ = ……

  b)     7 giờ – 3 giờ = 4 giờ

  8 giờ – 5giờ = ………

  15 giờ – 10 giờ = …….

  11 giờ – 4 giờ = …….

  Giải

  1.Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 39 

  2.Nối mỗi bức tranh với đồng hồ tương ứng.

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 39 

  3.Tính (theo mẫu):

  a)     2 giờ + 1 giờ = 3 giờ

  4 giờ + 2 giờ = 6 giờ

  7 giờ + 3 giờ = 10 giờ

  5 giờ + 9 giờ = 14 giờ

  b)     7 giờ – 3 giờ = 4 giờ

  8 giờ – 5giờ = 3 giờ

  15 giờ – 10 giờ = 5 giờ

  11 giờ – 4 giờ = 7 giờ

  Bài tập cùng chuyên mục