Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40


  1.Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm: 2.Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng (theo mẫu): 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Chuông đồng hồ reo vào lúc:A.5 giờ                                B.6 giờ rưỡiC.5 giờ 30 phútD.7 giờ rưỡi Giải:1.Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm: 2.Vẽ thêm kim phút...

  1.Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40 

  2.Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40 

  3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Chuông đồng hồ reo vào lúc:

  A.5 giờ                                

  B.6 giờ rưỡi

  C.5 giờ 30 phút

  D.7 giờ rưỡi 

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40

  Giải:

  1.Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40 

  2.Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40 

  3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Chuông đồng hồ reo vào lúc:

  A. 5 giờ                                 

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40

  C. 5 giờ 30 phút

  D. 7 giờ rưỡi

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 40

  Bài tập cùng chuyên mục