Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 44


  1.Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: a)8cm, 12cm, 10cm.                              Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b)30dm, 40dm, 20dm.                         Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c)15cm, 20cm, 30cm.     ...

  1.Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

  a)8cm, 12cm, 10cm.

                                Bài giải

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  b)30dm, 40dm, 20dm.

                           Bài giải

   ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  c)15cm, 20cm, 30cm.

                            Bài giải

   ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  2.Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

  a)     5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

                         Bài giải

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  b)     20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

                             Bài giải

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  3.

  a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

  Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 44

  b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

   

                                            Bài giải

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  Giải

  1.Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

  a)8cm, 12cm, 10cm.

  Bài giải

              Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

                          \(8 + 12 + 10 = 30\) (cm)

                                      Đáp số: 30cm

  b)30dm, 40dm, 20dm.

  Bài giải

              Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

                          \(30 + 40 + 20 = 90\) (dm)

                                      Đáp số: 90dm

  c)15cm, 20cm, 30cm.

  Bài giải

              Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là:

                          \(15 + 20 + 30 = 65\) (cm)

                                      Đáp số: 65 cm

  2.Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

  a)5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

  Bài giải

              Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:

                          \(5 + 6 + 7 + 8 = 26\) (dm)

                                      Đáp số: 26dm

  b)20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

  Bài giải

              Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:

                          \(20 + 20 + 30 + 30 = 100\) (cm)

                                      Đáp số: 100cm

  3.

  a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

  Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 44 

  b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

  Chu vi hình tứ giác ABCD là:

                    \(3 + 3 + 3 + 3 = 12\) (cm)

                                Đáp số: 12cm

  Bài tập cùng chuyên mục