Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 73


  1.Tính:\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {432}  \cr   {\underline {356} }  \cr   {.....}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {524}  \cr   {\underline {173} }  \cr   {.....}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {618}  \cr   {\underline {321} } ...

  1.Tính:

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {432}  \cr   {\underline {356} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {524}  \cr   {\underline {173} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {618}  \cr   {\underline {321} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {261}  \cr   {\underline {715} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {452}  \cr   {\underline {526} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {265}  \cr   {\underline {413} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {436}  \cr   {\underline {153} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {622}  \cr   {\underline {350} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {630}  \cr   {\underline {155} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {153}  \cr   {\underline {{\rm{ }}26} }  \cr   {…..}  \cr  } \)

  2.Đặt tính rồi tính

  \(724 + 215\)   \(806 + 172\)   \(263 + 720\)   \(624 + 55\)

  …………        …………        …………        …………

  …………        …………        …………        …………

  …………        …………        …………        …………

  3.Tính nhẩm (theo mẫu)

  a)400 + 300 = 700             800 + 100 = …..                      600 + 200 = …..

  500 + 200 = …..                300 + 300 = …..                      100 + 500 = …..

  600300 = …..                    400 + 400 = …..                      200 + 200 = …..

   

  b)700 + 300 = 1000          600 + 400 = …..                      800 + 200 = …..

  900 + 100 = …….              500 + 500 = …..                      400 + 600 = …..

  GIẢI

  1.Tính:

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {432}  \cr   {\underline {356} }  \cr   {788}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {524}  \cr   {\underline {173} }  \cr   {697}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {618}  \cr   {\underline {321} }  \cr   {939}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {261}  \cr   {\underline {715} }  \cr   {976}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {452}  \cr   {\underline {526} }  \cr   {978}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {265}  \cr   {\underline {413} }  \cr   {678}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {436}  \cr   {\underline {153} }  \cr   {589}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {622}  \cr   {\underline {350} }  \cr   {972}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {630}  \cr   {\underline {155} }  \cr   {785}  \cr  }\)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {153}  \cr   {\underline {{\rm{ }}26} }  \cr   {179}  \cr  } \)

  2.Đặt tính rồi tính

  \(724 + 215\)        \(806 + 172\)                 \(263 + 720\)   

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {724}  \cr   {\underline {215} }  \cr   {939}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {806}  \cr   {\underline {172} }  \cr   {978}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {263}  \cr   {\underline {720} }  \cr   {983}  \cr  } \)                  \(624 + 55\)

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {624}  \cr   {\underline {{\rm{ }}55} }  \cr   {679}  \cr  } \)

   

  3.Tính nhẩm (theo mẫu)

        a)400 + 300 = 700             800 + 100 = 900                      600 + 200 = 800

        500 + 200 = 700                300 + 300 = 600                      100 + 500 = 600

        600 + 300 = 900                400 + 400 = 800                      200 + 200 = 400

        b)700 + 300 = 1000           600 + 400 = 1000                    800 + 200 = 1000

        900 + 100 = 1000              500 + 500 = 1000                    400 + 600 = 1000

  Bài tập cùng chuyên mục