Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80


  1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau: a)Hỏi trong tú An có tất cả bao nhiêu tiền?b)An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?Bài giải            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………2.Viết số tiền còn lại vàoô trống (theo mẫu):Bình cóBình mua hếtSố tiền Bình...

  1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau:

  Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80 

  a)Hỏi trong tú An có tất cả bao nhiêu tiền?

  b)An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

  Bài giải

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

  2.Viết số tiền còn lại vàoô trống (theo mẫu):

  Bình có

  Bình mua hết

  Số tiền Bình còn lại

  700 đồng

  600 đồng

   

  800 đồng

  400 đồng

   

  900 đồng

  500 đồng

   

  1000 đồng

  1000                  ồng

   

  3.Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu):

   

  Số tiền

  Gồm các tờ giấy bác loại

  100 đồng

  200 đồng

  500 đồng

  800 đồng

  1

  1

  1

  600 đồng

   

   

   

  200 đồng

   

   

   

  1000 đồng

   

   

   

   

  GIẢI

  1.Trong túi An có các tờ giấy bạc sau:

  Câu 1, 2, 3 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 80  

  a)Hỏi trong tú An có tất cả bao nhiêu tiền?

  b)An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

  Bài giải

  a)Trong túi An có: \(500 + 200 + 100 = 800\) (đồng)

  b)An còn lại số tiền là: \(800 – 700 = 100\) (đồng)

  2.Viết số tiền còn lại vào ô trống (theo mẫu):

  Bình có

  Bình mua hết

  Số tiền Bình còn lại

  700 đồng

  600 đồng

  100 đồng

  800 đồng

  400 đồng

  400 đồng

  900 đồng

  500 đồng

  400 đồng

  1000 đồng

  1000 đồng

  0        đồng

  3.Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu):

   

  Số tiền

  Gồm các tờ giấy bác loại

  100 đồng

  200 đồng

  500 đồng

  800 đồng

  1

  1

  1

  600 đồng

  1

  0

  1

  200 đồng

  0

  1

  0

  1000 đồng

  1

  2

  1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục