Câu 1, 2 trang 128 Sách bài tập (Sách bài tập) Ngữ Văn 8 tập 2


1. Lập bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp 8 (kẻ bảng, ghi chú thông tin thích hợp vào các ô) vào vở bài tập để có được cái nhìn bao quát những...