Câu 1, 2 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢCa) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn…… diệt được ít nhất.b) Cả 4 thôn diệt được…………… con chuột.c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông……… con...

  1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

  SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢC

  Câu 1, 2 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn…… diệt được ít nhất.

  b) Cả 4 thôn diệt được…………… con chuột.

  c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông……… con chuột

  d) Có … thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ………

  2. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

  SỐ CÂY CỦA KHỐI LƠP 4 VÀ KHỐI LỚP 5 ĐÃ TRỒNG

  Câu 1, 2 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là

  A. 4A            B. 5A               C. 5B                  D. 4B

  b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

  A. 2 cây         B. 5 cây           C   .10 cây            D. 17 cây 

  c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

  A. 63 cây       B. 171 cây      C. 108 cây           D. 45 cây

  Bài giải:

  1.

  a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

  b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

  c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột

  d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng

  2. 

  Câu a) Chọn ý B. 5A

  Câu b) Chọn ý C. 10 cây

  Câu c) Chọn ý B. 171 cây

  Bài tập cùng chuyên mục