Câu 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa.?c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét...

  1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

  SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9

  Câu 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

  b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa.?

  c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

  d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

  e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

  2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi:

  SỐ NGÀY CÓ MƯA TRONG 3 THÁNG NĂM 2012

  Câu 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  a) Số ngày mua trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

  A. 5 ngày              B.15 ngày                 C. 1 ngày

  b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

  A. 92 ngày             B. 36 ngày                 C. 12 ngày

  c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

  A. 4 ngày              B. 15 ngày                 C.12 ngày

  Bài giải:

  1.

  a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.

  b) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

  c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa

  d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải

  e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 20 mét vải trắng

  2. 

  Câu a) Chọn B. 15 ngày

  Câu b) Chọn B. 36 ngày

  Câu C) Chọn C. 12 ngày

  Bài tập cùng chuyên mục