Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2


  1.Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):           3 + 3 = 63 x 2 = 6 a)      4 + 4 + 4 = 12 ……………………..b)       \(5 + 5 + 5 + 5 = 20\)  …………………….c)\(2 + 2 + 2 + 2 =...

  1.Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2           

  3 + 3 = 6

  3 x 2 = 6

  a)     

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  4 + 4 + 4 = 12

   ……………………..

  b)      

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(5 + 5 + 5 + 5 = 20\)  

  …………………….

  c)

  \(2 + 2 + 2 + 2 = 8\)     

  ……………………

  d)    

  \(6 + 6 + 6 = 18\)

  ……………………

  2. Viết phép nhân (theo mẫu):

  a)      

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  Mẫu:

  4

  ×

  3

  =

  12

   

   

   

   

   

   

  b)      

   Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài giải

  1. 

  a)      

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(4 + 4 + 4 = 12\)

  4 x 3=12                        

  b)    
  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2        

  \(5 + 5 + 5 + 5 = 20\) 

  \(5 \times 4 = 20\) 

  c)\(2 + 2 + 2 + 2 = 8\)

  \(2 \times 4 = 8\)

  d) \(6 + 6 + 6 = 18\)

  \(6 \times 3 = 18\)

  2. 

  a)     

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  4

  ×

  3

  =

  12

   

  3

  ×

  4

  =

  12 


  b)     

  Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  5

  ×

  4

  =

  20

   

  4

  ×

  5

  =

  20

  Bài tập cùng chuyên mục