Câu 1, 2 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1: 50Tính3m = ……….cmChiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là:……..Vẽ(Đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng của lớp học)2. Nền của...

  1. Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1: 50

  Tính

  3m = ……….cm

  Chiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là:……..

  Vẽ

  (Đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng của lớp học)

  2. Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ có tỉ lệ 1: 200.

  Tính

  8m = ………….cm

  6m = ………….cm

  Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là:…….

  Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:………

  Vẽ

  (Hình chữ nhật biểu thị trên nền phòng học)

  Bài giải:

  1. 

  Vẽ 

  (Đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng của lớp học)

  Câu 1, 2 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  3m = 300cm

  Chiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là:

   300: 50 = 6 (cm)

  2.

  Vẽ

  (Hình chữ nhật biểu thị trên nền phòng học)

  Câu 1, 2 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  8m = 800cm

  6m = 600cm

  Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là:

  800: 200 = 4 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:

  600: 200 = 3 (cm)