Câu 1, 2 trang 89 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Đọc, viết (theo mẫu):ĐọcViếtNgày bảy tháng mười mộtNgày 7 tháng 11Ngày hai mươi tháng mười một  Ngày 15 tháng 11Ngày mười một tháng mười mộtNgày 11 tháng 112. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):b) Xem tờ lịch trên rồi viết số...

  1. Đọc, viết (theo mẫu):

  Đọc

  Viết

  Ngày bảy tháng mười một

  Ngày 7 tháng 11

  Ngày hai mươi tháng mười một

   

   

  Ngày 15 tháng 11

  Ngày mười một tháng mười một

  Ngày 11 tháng 11

  2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):

  Câu 1, 2 trang 89 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

  – Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là …………

  – Tháng 12 có …… ngày chủ nhật. Đó là các ngày: ………

  – Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày ……… Tuần trước, thứ bảy là ngày ………

  – Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày…………

  Bài giải

  1. Đọc, viết (theo mẫu):

  Đọc

  Viết

  Ngày bảy tháng mười một

  Ngày 7 tháng 11

  Ngày hai mươi tháng mười một

  Ngày 20 tháng 11

  Ngày mười lăm tháng mười một

  Ngày 15 tháng 11

  Ngày mười một tháng mười một

  Ngày 11 tháng 11

  2. a)Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):

  Câu 1, 2 trang 89 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

  – Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là thứ ba.

  – Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28.

  – Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12.

  – Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày 6 tháng 12.

  Bài tập cùng chuyên mục