Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 4 (có 30 ngày):b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:- Tháng 4 có……..ngày thứ bảy. Đó...

  1. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):

  Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 4 (có 30 ngày):

  Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

  – Tháng 4 có……..ngày thứ bảy. Đó là các ngày…………

  – Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày………… Thứ năm tuần sau là ngày…………

  – Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ………………

  c) Khoanh vào các ngày: 15 tháng 4, 22 tháng 4, 30 tháng 4, 1 tháng 4 của tờ lịch trên.

  Bài giải

  1

  Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

  – Tháng 4 có 4 ngày thứ bảy. Đó là các ngày: 3, 10, 17, 24.

  – Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4. Thứ năm tuần sau là ngày 29 tháng 4.

  – Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ 6.

  c)

  Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục