Câu 1, 2 vở bài tập toán 2 tập 2 trang 40


  1.Viết  (theo mẫu):  2.Viết (theo mẫu):Viết sốĐọc số200hai trăm500  bảy trăm900  tám trăm400  sáu trăm một trăm ba trăm1000 Giải1.Viết (theo mẫu)  2.Viết (theo mẫu):Viết sốĐọc số200hai trăm500năm trăm700bảy trăm900chín chăm800tám trăm400bốn trăm600sáu trăm100một trăm300ba trăm1000một nghìn BaitapSachgiaokhoa.com

  1.Viết  (theo mẫu):

  Câu 1, 2 vở bài tập toán 2 tập 2 trang 40 

  Câu 1, 2 vở bài tập toán 2 tập 2 trang 40 

  2.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Đọc số

  200

  hai trăm

  500

   

   

  bảy trăm

  900

   

   

  tám trăm

  400

   

   

  sáu trăm

   

  một trăm

   

  ba trăm

  1000

   

  Giải

  1.Viết (theo mẫu)

  Câu 1, 2 vở bài tập toán 2 tập 2 trang 40 

  Câu 1, 2 vở bài tập toán 2 tập 2 trang 40 

  2.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Đọc số

  200

  hai trăm

  500

  năm trăm

  700

  bảy trăm

  900

  chín chăm

  800

  tám trăm

  400

  bốn trăm

  600

  sáu trăm

  100

  một trăm

  300

  ba trăm

  1000

  một nghìn

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục