Câu 1 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5


    Em hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Tại sao ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng?Trả lời:  - Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26-4 đến 30-4-1975.- Ngày...

    Em hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Tại sao ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng?

    Trả lời:

     – Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26-4 đến 30-4-1975.

    – Ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng do: ngày này quân dân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.