Câu 1 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5


    Tại sao sau ngày 30-4-1975, nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam, Bắc bầu ra?Trả lời:  Từ 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, nước ta được thống nhất về mặt lãnh thổ. Nhưng chúng ta...

    Tại sao sau ngày 30-4-1975, nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam, Bắc bầu ra?

    Trả lời: 

    Từ 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, nước ta được thống nhất về mặt lãnh thổ. Nhưng chúng ta chưa có một nhà nước chung do nhân dân bầu ra. Nhiệm vụ đặt cho nhân dân ta lúc này là phải thống nhất về mặt nhà nước, tức là phải lập ra Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam – Bắc bầu ra.