Câu 1 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5


    Chọn nhân vật phù hợp với sự kiện lịch sử.Trả lời:

    Chọn nhân vật phù hợp với sự kiện lịch sử.

    Câu 1 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5

    Trả lời:

    Câu 1 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5