Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11


    Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.Trả lời:- Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật. 

    Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

    Trả lời:

    – Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật.