Câu 10.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Làm tính chia:a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\)b. \({\left( { - {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { - x{y^2}z} \right)^3}\)Giải:a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\) \( = {\left( {{5 \over 7}{x^2}y:{1 \over 7}xy} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} = 125{x^3}\)b. \({\left( { - {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left(...

  Làm tính chia:

  a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\)

  b. \({\left( { – {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { – x{y^2}z} \right)^3}\)

  Giải:

  a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\) \( = {\left( {{5 \over 7}{x^2}y:{1 \over 7}xy} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} = 125{x^3}\)

  b. \({\left( { – {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { – x{y^2}z} \right)^3}\) \( = {x^{12}}{y^8}{z^4}:\left( { – {x^3}{y^6}{z^3}} \right) =  – {x^9}{y^2}z\)