Câu 106 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/ h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/ h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút. Hỏi:a) Thời gian ô tô đi 1 km lúc đi? Lúc về?b)...

  Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/ h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/ h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút. Hỏi:

  a) Thời gian ô tô đi 1 km lúc đi? Lúc về?

  b) Thời gian ô tô đi và về 1km?

  c) Độ dài quãng đường AB?

  Giải

  a) Thời gian ô tô đi 1km lúc đi là: \(1:40 = {1 \over {40}}\) (giờ)

  Thời gian ô tô đi 1km lúc về là: \(1:50 = {1 \over {50}}\) (giờ)

  b) Thời gian ô tô đi và về 1km là:

  \({1 \over {40}} + {1 \over {50}} = {5 \over {200}} + {4 \over {200}} = {9 \over {200}}\) (giờ)

  c) Thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút = \({9 \over 2}\) (giờ)

  Quãng đường AB dài:

  \({9 \over 2}:{9 \over {200}} = {9 \over 2}.{{200} \over 9} = 100\left( {km} \right)\)