Câu 108 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


    Tính giá trị của biểu thức: \({\rm{A}} = {{{2 \over 3} + {2 \over 5} - {2 \over 9}} \over {{4 \over 3} + {4 \over 5} - {4 \over 9}}}\)Giải\({\rm{A}} = {{{2 \over 3} + {2 \over 5} - {2 \over 9}} \over {{4 \over 3} + {4 \over...

    Tính giá trị của biểu thức: \({\rm{A}} = {{{2 \over 3} + {2 \over 5} – {2 \over 9}} \over {{4 \over 3} + {4 \over 5} – {4 \over 9}}}\)

    Giải

    \({\rm{A}} = {{{2 \over 3} + {2 \over 5} – {2 \over 9}} \over {{4 \over 3} + {4 \over 5} – {4 \over 9}}} \)

    \(A = {{2.\left( {{1 \over 3} + {1 \over 5} – {1 \over 9}} \right)} \over {4.\left( {{1 \over 3} + {1 \over 5} – {1 \over 9}} \right)}} = {2 \over 4} = {1 \over 2}\)