Câu 11.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Kết quả phép tính\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:A. \(3{x^3} - {x^2} + 4x\)B. \(3{x^3} - {x^2} + 4\)C. \(3{x^6} - {x^3} + 4\)D. \(3{x^6} - {x^3} + 4x\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải: Chọn C. (\(3{x^6} - {x^3} + 4\))

  Kết quả phép tính\(\left( {6{x^9} – 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:

  A. \(3{x^3} – {x^2} + 4x\)

  B. \(3{x^3} – {x^2} + 4\)

  C. \(3{x^6} – {x^3} + 4\)

  D. \(3{x^6} – {x^3} + 4x\)

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Giải:

  Chọn C. (\(3{x^6} – {x^3} + 4\))