Câu 117 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Biết rằng tổng của mỗi hàng đều bằng 8,3 hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g:GiảiTa có\(4{2 \over 5} + a + 1{1 \over 5} + 2,3 = 8,3\)\(\eqalign{ & \left( {4{2 \over 5} + 1{1 \over 5}}...

  Biết rằng tổng của mỗi hàng đều bằng 8,3 hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g:

  Câu 117 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

  Giải

  Ta có

  \(4{2 \over 5} + a + 1{1 \over 5} + 2,3 = 8,3\)

  \(\eqalign{
  & \left( {4{2 \over 5} + 1{1 \over 5}} \right) + a = 6 \cr
  & 5{3 \over 5} + a = 6 \Rightarrow a = 6 – 5{3 \over 5} = 5{5 \over 5} – 5{3 \over 5} = {2 \over 5} \cr
  & 3,5 + a + b + 4{1 \over 5} = 8,3 \cr
  & 3,5 + \left( {{2 \over 5} + 4{1 \over 5}} \right) + b = 8,3 \cr
  & 4{3 \over 5} + b = 8,3 – 3,5 \cr
  & 4,6 + b = 4,8 \Rightarrow b = 0,2 \cr
  & 4{2 \over 5} + b + 0,7 + g = 8,3 \cr
  & \left( {4,4 + 0,2 + 0,7} \right) + g = 8,3 \cr
  & 5,3 + g = 8,3 \Rightarrow g = 8,3 – 5,3 = 3 \cr} \)

  \(3,5 + 1,2 + c + e = 8,3 \)

  \(\Rightarrow c + e = 8,3 – 4,7 = 3,6\)                        (1)

  \(4,2 + 0,7 + d + e = 8,3 \)

  \(\Rightarrow d + e = 8,3 – 4,9 = 3,4\)                        (2)

  \(2,3 + 3 + d + c = 8,3 \)

  \(\Rightarrow c + d = 8,3 – 5,3 = 3\)                            (3)

  Cộng từng vế (1), (2) và (3):

                      2 (c + d + e) = 3, 6 + 3, 4 + 3

                           c + d + e = 5

  Suy ra: d = 1, 4;  c = 1, 6; e = 2