Câu 12.2 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Kết quả phép tính \(\left( {{x^3} + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\) là:A. \({x^2} + 4\)B. \({\left( {x + 2} \right)^2}\)C. \({x^2} + 2x + 4\)D. \({x^2} - 2x + 4\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải: Chọn D. \({x^2} - 2x + 4\)

  Kết quả phép tính \(\left( {{x^3} + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\) là:

  A. \({x^2} + 4\)

  B. \({\left( {x + 2} \right)^2}\)

  C. \({x^2} + 2x + 4\)

  D. \({x^2} – 2x + 4\)

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Giải: 

  Chọn D. \({x^2} – 2x + 4\)