Câu 12.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Cho hai đa thức A=\(2{x^4} - 10{x^3} + 3{x^2} - 3x + 2;B = 2{x^2} + 1\).Tìm đa thức dư R trong phép chia A cho B rồi viết A= B.Q + RGiải:                   A= \(\left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {{x^2} - 5x + 1} \right) +...

  Cho hai đa thức A=\(2{x^4} – 10{x^3} + 3{x^2} – 3x + 2;B = 2{x^2} + 1\).

  Tìm đa thức dư R trong phép chia A cho B rồi viết A= B.Q + R

  Giải:        

  Câu 12.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1           

  A= \(\left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {{x^2} – 5x + 1} \right) + 2x + 1\)