Câu 126 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \({7 \over {15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \({5 \over 8}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.GiảiSố học sinh trung...

  Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \({7 \over {15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \({5 \over 8}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.

  Giải

  Số học sinh trung bình của lớp là:

  \(45.{7 \over {15}} = 21\) (Học sinh)

  Số học sinh còn lại là:

  45 – 21 = 24(Học sinh)

  Số học sinh khá của lớp là:

  \(24.{5 \over 8} = 15\) (Học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp là:

  24 – 15 = 9 (Học sinh)