Câu 128 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Tìm một số biếta) \({2 \over 5}\% \) của nó bằng 1,5b) \(3{5 \over 8}\%\) của nó bằng -5,8Giảia) \({2 \over 5}\% \) của nó bằng 1,5 nên số đó là:\(1,5:{2 \over 5}\%  = {{15} \over {10}}:{2 \over {500}} = {{15} \over {10}}.{{500} \over 2} = 375\)b) \(3{5 \over 8}\%\) của nó bằng -5,8...

  Tìm một số biết

  a) \({2 \over 5}\% \) của nó bằng 1,5

  b) \(3{5 \over 8}\%\) của nó bằng -5,8

  Giải

  a) \({2 \over 5}\% \) của nó bằng 1,5 nên số đó là:

  \(1,5:{2 \over 5}\%  = {{15} \over {10}}:{2 \over {500}} = {{15} \over {10}}.{{500} \over 2} = 375\)

  b) \(3{5 \over 8}\%\) của nó bằng -5,8 nên số đó là:

  \( – 5,8:3{5 \over 8}\% = {{ – 58} \over {10}}:{{29} \over {800}} = {{ – 58} \over {10}}.{{800} \over {29}} =  – 160\)