Câu 134 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Số sách ở ngăn A bằng \({3 \over 5}\) số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng \({{25} \over {23}}\) số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.GiảiSố sách ngăn A lúc đầu...

  Số sách ở ngăn A bằng \({3 \over 5}\) số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng \({{25} \over {23}}\) số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

  Giải

  Số sách ngăn A lúc đầu chiếm \({3 \over {3 + 5}} = {3 \over 8}\) tổng số sách 2 ngăn

  Số sách ngăn A lúc sau chiếm \({{25} \over {23 + 25}} = {{25} \over {48}}\) tổng số sách 2 ngăn

  Phân số chỉ 14 quyển sách chiếm số phần tổng số 2 ngăn là:  

  $${{25} \over {48}} – {3 \over 8} = {{25} \over {48}} – {{18} \over {48}} = {7 \over {48}}$$

  Tổng số sách của hai ngăn là:

  \(14:{7 \over {48}} = 14.{{48} \over 7} = 96\) (quyển)

  Số sách ngăn A là: \(96.{3 \over 8} = 36\) (quyển)

  Số sách ngăn B là: 96 – 36 = 60 (quyển)