Câu 136 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Tìm tỉ số của hai số a và b, biết:a) \({\rm{}}a = {3 \over {5m}}\) =; b  = 70m                b) a = 0, 2 tạ; b = 12kgGiảia) \({\rm{}}a = {3 \over {5}}m = 0,6m = 60cm\).Tỉ số 60cm và 70 cm là \({{60} \over {70}} = {6 \over 7}\)b) 0,...

  Tìm tỉ số của hai số a và b, biết:

  a) \({\rm{}}a = {3 \over {5m}}\) =; b  = 70m                b) a = 0, 2 tạ; b = 12kg

  Giải

  a) \({\rm{}}a = {3 \over {5}}m = 0,6m = 60cm\).

  Tỉ số 60cm và 70 cm là \({{60} \over {70}} = {6 \over 7}\)

  b) 0, 2 tạ = 20 kg. Tỉ số 20 kg và 12 kg là \({{20} \over {12}} = {5 \over 3}\)