Câu 138 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố.a) Hiện nay;b) Trước đây 7 năm;c) Sau 28 năm.Giảia) Tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố hiện nay:$$12:42 = {{12} \over {42}} = {2 \over 7}$$b) Trước đây 7 năm tuổi con...

  Năm nay con 12 tuổi, bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố.

  a) Hiện nay;

  b) Trước đây 7 năm;

  c) Sau 28 năm.

  Giải

  a) Tỉ số giữa tuổi con và tuổi bố hiện nay:

  $$12:42 = {{12} \over {42}} = {2 \over 7}$$

  b) Trước đây 7 năm tuổi con là 12 – 7 = 5 (tuổi)

  Tuổi bố là 42 – 7 = 35 (tuổi)

  Tỉ số tuổi con và tuổi bố trước đây 7 năm là:

  $$5:35 = {5 \over {35}} = {1 \over 7}$$

  c) Tuổi con sau 28 năm là: 12 + 28 = 40 (tuổi)

  Tuổi bố sau 28 năm là: 12 + 28 = 40 (tuổi)

  Tỉ số tuổi con và bố sau 28 năm là: 

  $$40:70 = {{40} \over {70}} = {4 \over 7}$$