Câu 139 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Tìm tỉ số phần trăm của hai số:a) \(2{3 \over 7}\) và \(1{{13} \over {21}}\)                          b) 0,3 tạ và 50 kgGiảia) \({{2{3 \over 7}.100} \over {1{{13} \over {21}}}}\%  = 150\% \)b) 0,3 tạ = 30 kg\({{30.100} \over {50}}\%  =...

  Tìm tỉ số phần trăm của hai số:

  a) \(2{3 \over 7}\) và \(1{{13} \over {21}}\)                          b) 0,3 tạ và 50 kg

  Giải

  a) \({{2{3 \over 7}.100} \over {1{{13} \over {21}}}}\%  = 150\% \)

  b) 0,3 tạ = 30 kg

  \({{30.100} \over {50}}\%  = 60\% \)