Câu 143 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.GiảiGọi hai số cần tìm là a và b, ta có: \({a \over b} = {2 \over 5}\) và ab = 40 suy ra a ≠ 0, b ≠ 0\({a \over b} = {2 \over 5}...

  Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2:5 và tích của chúng bằng 40.

  Giải

  Gọi hai số cần tìm là a và b, ta có: \({a \over b} = {2 \over 5}\) và ab = 40 suy ra a ≠ 0, b ≠ 0

  \({a \over b} = {2 \over 5} \Rightarrow a = {2 \over 5}b\) suy ra: \({2 \over 5}b.b = 50 \Rightarrow {b^2} = 40:{2 \over 5}\)

  \(\Rightarrow {b^2} = 100 \Rightarrow b = 10\) hoặc b = -10

  Nếu b = 10 \( \Rightarrow \) \({\rm{a}} = {2 \over 5}.10 = 4\)

  Nếu b = -10 \( \Rightarrow \) \({\rm{a}} = {2 \over 5}.( – 10) =  – 4\)

  Vậy hai số đó là a = -4, b = 10 hoặc a = -4, b = -10