Câu 144 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Tính tỉ số phần trăm của hai số.a) 5 và 8                       b) 10 và 7           c) 7 và 12                     d) 13 và 6Giảia) Tỉ số phần trăm của 5 và...

  Tính tỉ số phần trăm của hai số.

  a) 5 và 8                       b) 10 và 7           

  c) 7 và 12                     d) 13 và 6

  Giải

  a) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: \({{5.100} \over 8}\%  = 62,5\% \)

  b) Tỉ số phần trăm của 10 và 7 là: \({{10.100} \over 7}\%  \approx 142,86\% \)

  c) Tỉ số phần trăm của 7 và 12 là: \({{7.100} \over {12}}\%  \approx 58,3\% \)

  d) Tỉ số phần trăm của 13 và 6 là: \({{13.100} \over 6}\%  \approx 216,7\% \)