Câu 146 trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em.b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi mỗi người.Giảia) Tỉ số tuổi anh và em...

  a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em.

  b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 44. Tính tuổi mỗi người.

  Giải

  a) Tỉ số tuổi anh và em là \(150\%  = {{150} \over {100}} = {3 \over 2}\)

  Phân số chỉ 4 tuổi bằng \({3 \over 2} – 1 = {1 \over 2}\) (tuổi em)

  Tuổi em là: \(4:{1 \over 2} = 4.{2 \over 1} = 8\) (tuổi)

  Tuổi anh là: 8 + 4 = 12 (tuổi)

  b) Tỉ số tuổi con và mẹ là \(37,5\%  = {{375} \over {1000}} = {3 \over 8}\)

  Phân số chỉ 44 tuổi bằng \(1 + {3 \over 8} = {{11} \over 8}\) (tuổi mẹ)

  Tuổi mẹ là \(44:{{11} \over 8} = 44.{8 \over {11}} = 32\) (tuổi)

  Tuổi con là: 44 – 32 = 12 (tuổi)