Câu 147 trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C.b) Tính tỉ số phần trăm số học...

  Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

  a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C.

  b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

  Giải

  a) Số học sinh giỏi của lớp 6C:

  \(48.18,75\%  = 48.{{1875} \over {10000}} = 9\) (học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp 6C:

  \(9.300\%  = 9.{{300} \over {100}} = 27\) (học sinh)

  Số học sinh khá của lớp 6C: 48 – (9+27) = 12 (học sinh)

  b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh lớp:

  $${{27.100} \over {48}}\%  = 56,25\% $$

  Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh lớp:

  100% – (18,75% – 56,25 %) = 25%