Câu 2.47 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Hai điểm \({M_1}\) và \({M_2}\) cùng dao động điều hòa trên một trục x, quanh điểm O, với cùng tần số f, cùng biên độ A và chênh lệch pha nhau một góc là \(\varphi \). Độ dài đại số \({M_1}\)\({M_2}\) biến đổi theo thời gian như thế nào?Giải\(\eqalign{  &...

  Hai điểm \({M_1}\) và \({M_2}\) cùng dao động điều hòa trên một trục x, quanh điểm O, với cùng tần số f, cùng biên độ A và chênh lệch pha nhau một góc là \(\varphi \). Độ dài đại số \({M_1}\)\({M_2}\) biến đổi theo thời gian như thế nào?

  Giải

  \(\eqalign{  & x = \overline {{M_1}{M_2}}  = {x_2} – {x_1} \cr&\;\;\,\,= A\cos \left( {2\pi ft + \varphi } \right) – A\cos 2\pi ft  \cr  & \,\,\,\,\,\,=  – 2A\sin {\varphi  \over 2}\sin \left( {2\pi ft + {\varphi  \over 2}} \right) \cr} \)

  \(x\)  biến đổi điều hòa theo thời gian với cùng tần số \(f\), với biên độ \(2A\sin {\varphi  \over 2}\)

  Bài tập cùng chuyên mục