Câu 2.48 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Giải bài 2.47 với thay đổi như sau: Biên độ dao động của điểm \({M_1}\) là A, của điểm \({M_2}\)là 2A. Ngoài ra biết rõ thêm là dao động của \({M_2}\) sớm pha một góc \(\varphi  = {\pi  \over 3}\) so với dao động của điểm \({M_1}\).GiảiDùng phương pháp giản...

  Giải bài 2.47 với thay đổi như sau: Biên độ dao động của điểm \({M_1}\) là A, của điểm \({M_2}\)là 2A. Ngoài ra biết rõ thêm là dao động của \({M_2}\) sớm pha một góc \(\varphi  = {\pi  \over 3}\) so với dao động của điểm \({M_1}\).

  Giải

  Dùng phương pháp giản đồ Fren-nen, chọn các vectơ tương ứng với các đại lượng biến đổi điều hòa (Hình 2.4G).

  \({x_2} \leftrightarrow \overrightarrow {{X_2}} \) có độ dài 2A.

  \( – {x_1} \leftrightarrow  – \overrightarrow {{X_1}} \) có độ dài A.

  Vào thời điểm \(t = 0\), vectơ \( – \overrightarrow {{X_1}} \) hợp với trục \(x\)  góc \(\pi \). Vẽ \(\overrightarrow {OP}  =  – \overrightarrow {{X_1}} \)  và \(\overrightarrow {PR}  = \overrightarrow {{X_2}} \), ta có: \(\overrightarrow {OR}  = \overrightarrow X  = \overrightarrow {{X_2}}  – \overrightarrow {{X_1}}  \leftrightarrow x = {x_2} – {x_1}.\)  Vectơ \(\overrightarrow X \)  có độ dài là \(OR = A\sqrt 3 \)  và hợp với trục \(x\)  góc \({\pi  \over 2}\).

  Vậy:

                          \(x = A\sqrt 3 \sin \left( {2\pi ft + {\pi  \over 2}} \right)\)

  Bài tập cùng chuyên mục