Câu 2 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao


  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số f(x) = 2x3 – 3x2 – 12x – 10b) Chứng minh rằng phương trình 2x3 – 3x2 – 12x – 10 = 0 có nghiệm thực duy nhất.c) Gọi nghiệm thực duy nhất của hàm số là...

  a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số f(x) = 2x3 – 3x2 – 12x – 10

  b) Chứng minh rằng phương trình 2x3 – 3x2 – 12x – 10 = 0 có nghiệm thực duy nhất.

  c) Gọi nghiệm thực duy nhất của hàm số là \(α\).

  Chứng ming rằnh \(3,5 < α < 3,6\).

  Giải

  a) TXD: \(D =\mathbb R\)

  f ’(x) = 6(x2 – x – 2)

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = – 1 \hfill \cr
  x = 2 \hfill \cr} \right.\)

  Hàm số đạt cực đại tại \(x=1;\;y_{CĐ}=-3\)

  Hàm số đạt cực tiểu tại \(x=2;\;y_{CĐ}=-30\)

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } f(x) =  \pm \infty \)

  Ta có bảng biến thiên:

  Câu 2 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao             

  Đồ thị

  Câu 2 trang 211 SGK Giải tích 12 Nâng cao

  b) Đồ thị hàm số y = 2x3 – 3x2 – 12x – 10  cắt trục hoành tại một điểm duy nhất nên phương trình đã cho có nghiệm thực duy nhất.

  c) Ta có: \(f(3, 5).f(3, 6) < 0\)

  Vì vậy, phương trình có nghiệm \(α\)  duy nhất thỏa mãn điều kiện \(3,5 < α < 3,6\).