Câu 2 trang 221 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao


  Cho điểm O nằm trên đường thẳng a. Gọi Đ là phép đối xứng qua đường thẳng a, Q là phép quay tâm O góc quay φ và F là phép hợp thành của Đ và Q. Với điểm M bất kì, gọi M’ = F(M) và I là trung...

  Cho điểm O nằm trên đường thẳng a. Gọi Đ là phép đối xứng qua đường thẳng a, Q là phép quay tâm O góc quay φ và F là phép hợp thành của Đ và Q. Với điểm M bất kì, gọi M’ = F(M) và I là trung điểm của MM’.

  a) Tìm quỹ tích của I khi M thay đổi.

  b) Chứng minh rằng F là phép đối xứng trục.

  Trả lời

  Câu 2 trang 221 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao 

  a) Nếu Đ biến điểm M thành điểm N thì Q biến điểm N thành điểm M’. Gọi J là trung điểm của MN thì J nằm trên a và OJ là phân giác của góc MON.-

  Ta có:

  \(\eqalign{  & \left( {\overrightarrow {OJ},\overrightarrow {OI} } \right) = \left( {\overrightarrow {OM},\overrightarrow {OI} } \right) – \left( {\overrightarrow {OM},\overrightarrow {OJ} } \right)  \cr  &  = {1 \over 2}\left[ {\left( {\overrightarrow {OM},\overrightarrow {OM’} } \right) – \left( {\overrightarrow {OM},\overrightarrow {ON} } \right)} \right]  \cr  &  = {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {ON},\overrightarrow {OM’} } \right) = {\varphi  \over 2}. \cr} \)

  Như vậy nếu gọi Q’ là phép quay tâm O góc quay \({\varphi  \over 2}\) thì Q biến đường thẳng OJ (tức là đường thẳng a) thành đường thẳng OI. Vậy quỹ tích của I là đường thẳng a’, ảnh của a là phép quay O’.

  b) Từ câu a) ta suy ra a’ là trung trực của đoạn thẳng MM’. Suy ra F là phéo đối xứng trục với trục là đường thẳng a’.