Câu 2 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5


  Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:- Vào ngày..... tháng ..... năm .....- Tại: .....Trả lời:Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:- Vào ngày 27 tháng 1 năm 1954- Tại: Pa-ri.

  Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

  – Vào ngày….. tháng ….. năm …..

  – Tại: …..

  Trả lời:

  Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

  – Vào ngày 27 tháng 1 năm 1954

  – Tại: Pa-ri.