Câu 2 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5


    Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp:Trả lời:

    Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp:

    Câu 2 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5

    Trả lời:

    Câu 2 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5