Câu 2 trang 62 Vở bài tập Lịch sử 5


  Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1945:Thời gianSự kiệnÝ nghĩa lịch sử3 - 2 - 1930  19 - 8 - 1945  2 - 9 - 1945  7 - 5 - 1954  30 - 4 -1975  25 - 4 - 1976   Trả lời: Thời...

  Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1945:

  Thời gian

  Sự kiện

  Ý nghĩa lịch sử

  3 – 2 – 1930

   

   

  19 – 8 – 1945

   

   

  2 – 9 – 1945

   

   

  7 – 5 – 1954

   

   

  30 – 4 -1975

   

   

  25 – 4 – 1976

   

   

   Trả lời: 

  Thời gian

  Sự kiện

  Ý nghĩa lịch sử

  3 – 2 – 1930

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  Cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo và giành được những thắng lợi vẻ vang.

  19 – 8 – 1945

  Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng

  Đi đầu và cổ vũ cho nhân dân cả nước tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền cả nước.

  2 – 9 – 1945

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  – Khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

  – Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.

  7 – 5 – 1954

  Chiến thắng Điện Biên Phủ

  Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  30 – 4 -1975

  Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

  – Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc (như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ).

  – Đánh tan quân lâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh.

  – Từ đây, hai miền Nam – Bắc được thống nhất.

   

  25 – 4 – 1976

  Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

  Đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.