Câu 3.1 trang 21 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Sóng ngang là sóngA. lan truyền theo phương nằm ngang.B. trong đó có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.D. trong đó các phần tử sóng dao động theo cùng một ...

  Sóng ngang là sóng

  A. lan truyền theo phương nằm ngang.

  B. trong đó có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.

  C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

  D. trong đó các phần tử sóng dao động theo cùng một  phương với  phương truyền sóng.

  Giải

  Chọn đáp án C