Câu 3.12 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một sóng có tốc độ lan truyền 240 m/s và có bước sóng 3,2 m. Hỏi:a) Tần số của sóng là bao nhiêu? b) Chu kì của sóng là bao nhiêu? Giảia) Giữa tốc độ, bước sóng, tần số, chu kì của sóng có hệ thức:\(v = f\lambda  = {1...

  Một sóng có tốc độ lan truyền 240 m/s và có bước sóng 3,2 m. Hỏi:

  a) Tần số của sóng là bao nhiêu?

  b) Chu kì của sóng là bao nhiêu?

  Giải

  a) Giữa tốc độ, bước sóng, tần số, chu kì của sóng có hệ thức:

  \(v = f\lambda  = {1 \over T}\lambda \)

  Do đó tần số của sóng là: \(f = {v \over \lambda } = {{240} \over {3,2}} = 75\,Hz\)

  b) Chu kì của sóng là: \(T = {1 \over f} = {1 \over {75}} \approx 0,013\,s\)