Câu 3.13 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


    Một sóng có tần số góc là 110 rad/s và bước sóng 1,8 m. Tính tốc độ truyền sóng.GiảiGiữa tần số góc,  bước sóng và tốc độ truyền sóng có hệ thức: \(\omega  = 2\pi f,v = f\lambda \)Vậy \(v = {\omega  \over {2\pi }}\lambda  = {{110} \over {2.3,14}}.1,8 \approx...

    Một sóng có tần số góc là 110 rad/s và bước sóng 1,8 m. Tính tốc độ truyền sóng.

    Giải

    Giữa tần số góc,  bước sóng và tốc độ truyền sóng có hệ thức: \(\omega  = 2\pi f,v = f\lambda \)

    Vậy \(v = {\omega  \over {2\pi }}\lambda  = {{110} \over {2.3,14}}.1,8 \approx 31,5\,\,m/s\)