Câu 3.14 trang 23 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Trên mặt hồ yên lặng, một người dập dình một con thuyền tạo ra sóng trên mặt nước. Người này nhận thấy rằng thuyền thực hiện được 12 dao động trong 20 s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao 15 cm so với mặt hồ yên lặng....

  Trên mặt hồ yên lặng, một người dập dình một con thuyền tạo ra sóng trên mặt nước. Người này nhận thấy rằng thuyền thực hiện được 12 dao động trong 20 s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao 15 cm so với mặt hồ yên lặng. Người này còn nhận thấy rằng ngọn sóng tới bờ cách thuyền 12 m sau 6 s. Với sóng trên mặt nước, hãy xác định:

  a) Chu kì

  b) Tốc độ lan truyền của sóng

  c) Bước sóng

  d) Biên độ sóng

  Giải      

  a) Chu kì của dao động do thuyền tạo ra là: \(T = {{20} \over {12}} = 1,7\,s\)

  b) Tốc độ truyền sóng là: \(v = {{12} \over 6} = 2,0\,m/s\)

  c) Bước sóng \(\lambda  = {v \over f} = vT = 2.{{20} \over {12}} \approx 3,3\,m\)

  d) Biên độ sóng A = 15 cm