Câu 3.15 trang 23 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình sóng là:                                \(u = 6,0\cos \left( {4,0\pi t - 0,02\pi x} \right)\)Trong đó u và x được tính bằng xentimet và t tính bằng giây. Hãy xác định:a) Biên độ sóng b) Bước sóngc) Tần số sóngd) Tốc...

  Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình sóng là:

                                  \(u = 6,0\cos \left( {4,0\pi t – 0,02\pi x} \right)\)

  Trong đó u và x được tính bằng xentimet và t tính bằng giây. Hãy xác định:

  a) Biên độ sóng

  b) Bước sóng

  c) Tần số sóng

  d) Tốc độ lan truyền của sóng

  e) Độ dời của điểm có tọa độ x = 25 cm lúc t = 4s

  Giải      

  Phương trình sóng có dạng chung là:

                          \(u = A\cos \left( {2\pi {t \over T} – 2\pi {x \over \lambda }} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

  Sóng đang xét có phương trình:

                          \(u = 6,0\cos \left( {4,0\pi t – 0,02\pi x} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

  Đối chiếu (1) với (2), ta có:

  a) Biên độ sóng  A = 6,0 cm

  b) Ta có: \({{2\pi x} \over \lambda } = 0,02\pi x \Rightarrow \lambda  = {2 \over {0,02}} = 100\,cm\)

  c) Từ \({{2\pi t} \over T} = 2\pi ft = 4,0\pi t \Rightarrow f = 2,0\,Hz\)

  d) Tốc độ lan truyền  sóng: \(v = f\lambda  = 2.100 = 200\,cm/s\)

  e) Độ dời u  của điểm có tọa độ x = 25 cm lúc t = 4s là:

  \(\eqalign{  & u = 6,0\cos \left( {4,0\pi 4 – 2\pi {{25} \over {100}}} \right)\,\,\,  \cr  & \,u = 6,0\cos \left( {16\pi  – {\pi  \over 2}} \right)\,\, = 6\cos {{31\pi } \over 2}  \cr  &  \Rightarrow u = 0 \cr} \)