Câu 3.16 trang 23 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một sóng có tần số 500 Hz và có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng \({\pi  \over 3}\)?Giải       Độ dài bước sóng là: \(\lambda  = {v \over...

  Một sóng có tần số 500 Hz và có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng \({\pi  \over 3}\)?

  Giải      

  Độ dài bước sóng là: \(\lambda  = {v \over f} = {{350} \over {500}} = 0,7\,m\)

  Phương trình sóng có dạng:

                          \(u = A\cos 2\pi \left( {{t \over T} – {x \over \lambda }} \right)\, = A\cos \left( {2\pi {t \over T} – 2\pi {x \over \lambda }} \right)\)

  Độ lệch pha giữa hai điểm có tọa độ \({x_1}\) và \({x_2}\) ở cùng một thời điểm t là:

                          \(\Delta \varphi  = 2\pi \left( {{{{x_1} – {x_2}} \over \lambda }} \right)\)

  Biết \(\Delta \varphi \) nhỏ nhất là  \({\pi  \over 3}\). Vậy giá trị nhỏ nhất của hiệu \({x_1} – {x_2}\) là:

                          \(\eqalign{  & 2\pi {{{x_1} – {x_2}} \over \lambda } = {\pi  \over 3}  \cr  & {x_1} – {x_2} = {\lambda  \over 6} = {{0,7} \over 6} \approx 0,117\,\,m \cr} \)