Câu 3.17 trang 23 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


    Hai sóng  dạng sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều nhau  trên một sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhau nhất mà dây duỗi thẳng 0,5 s. Tính bước sóng.Giải      ...

    Hai sóng  dạng sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều nhau  trên một sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhau nhất mà dây duỗi thẳng 0,5 s. Tính bước sóng.

    Giải      

    Khi có sóng dừng các điểm của của dây vẫn dao động với tần số của sóng  (trừ các nút đứng yên). Vậy khoảng cách giữa hai thời điểm gần nhất mà tất cả các điểm của dây đều ở vị trí cân bằng (dây duỗi thẳng) bằng nửa chu kì. Do đó bước sóng là T = 2.0,5 = 1,0 s

    Vậy bước sóng là: \(\lambda  = vT = 10.1 = 10\,\,cm\)