Câu 3.20 trang 24 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một sóng âm có dạng sóng cầu được phát sóng ra từ nguồn có công suất 1 W. Giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại một điểm a) cách nguồn 1,0 m?b) cách nguồn 2,5  m?Giải       Năng lượng được phân bố đều...

  Một sóng âm có dạng sóng cầu được phát sóng ra từ nguồn có công suất 1 W. Giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại một điểm

  a) cách nguồn 1,0 m?

  b) cách nguồn 2,5  m?

  Giải      

  Năng lượng được phân bố đều trên diện tích mặt sóng của mặt cầu:

                          \(S = 4\pi {R^2}\)

  Cường độ âm tại điểm cách nguồn 1 m là:

                          \({I_1} = {P \over S} = {1 \over {4\pi }} \approx 0,08\,{\rm{W}}/{m^2}\)

  Ở cách nguồn 2,5 m, cường độ âm là:

                          \({I_2} = {1 \over {4\pi.2,{5^2}}} \approx 0,013\,{\rm{W}}/{m^2}\)